Page 10 - SHY2012

Basic HTML Version

6/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
8
Termistä ruiskutusta käytetäänmonien erilais-
ten telojen ja sylintereiden pinnoittamiseen,
esimerkkeinä puristintelat, kuivatussylinterit,
kalanteritelat ja jenkkisylinterit. Yleisimmät
käyttökohtaiset pinnoitusaineet ovat rauta
ja nikkelipitoiset seokset, karbidit, oksidike-
raamit ja näiden erilaiset monikerrospinnoit-
teet. Jälkikäsittelyt, kuten fluoripolymerien ja
muiden tiivistysaineiden käyttö, haluttujen
pintaominaisuuksien ja korroosionsuojan
aikaansaamiseksi on myös tavallista. Tälla
periaatteella rakennetut keraamipinnoitetut
puristintelat korvaavat nykyään aikaisemmin
käytetyt kivitelat. Keraamipinnoitteet perus-
tuvat keraamisiin oksidipinnoitesiin. Nämä
pinnoittetyypit ovat käyttöolosuhteisiin suun-
nitellut ja niiden rakenne tehdään kyseisen
paperilaadun optimaalisten ajo-olosuhteiden
mukaan. Kulumis- ja korroosionkestävyys,
sekä toiminnallisuus kyseisen paperilaadun
valmistuksessa ovat ovat tämän tuotteen
avaintekijöitä. Telojen käsittely vaatii, yleen-
sä suuren koon vuoksi, erityisolosuhteet ter-
misen ruiskutuksen toteuttamiseen. Metso
Paper on maailman johtava paperikoneiden
ja niiden komponenttien valmistaja.
Muita esimerkkejä ruiskutuspinnoitetuista
tuotteista ovat paperikoneiden kuivatussy-
linterit ja suuret ns. jenkkisylinterit (kreppi,
kiilto), joilla kuivatus- ja kiillotussylintereillä
valmistetaan kotitalouksien pehmopaperit,
kirjekuorilaadut ja kauppojen ir totuotteiden
pakkauspapereitä. Tämäntyyppiset suuret
telat ja sylinterit pinnoitetaan tavallisimmin
paikanpäällä, paperikoneessa.
Pikoteknikillä ja Fincoatilla on laaja kan-
sainvälinen kokemus kuivatussylintereiden
on-site –pinnoituksesta erilaisilla karbidiai-
neilla. Suurnopeusruiskutetut (HVOF jne.)
pinnoitteet käsitellään erilaisilla fluoripoly-
mereillä (”teflon”) joka parantavat sylinte-
reiden irrotusominaisuuksia. Muita tavallisia
paikanpäällä tehtäviä sovelluksia ovat kan-
totelojen ja rullaussylintereiden vetokitka-
pinnoitukset.
On-site yritysten pinnoituslaitteiden joustavat
ja helposti liikuteltavat kokonaisuudet ovat
mahdollistaneet paikanpäällä suoritettavat
ruiskutuspinnoitustyöt.
Muutkin Suomen teollisuusyritykset hyödyn-
tävät laajasti termistä ruiskutusta. Patria
Aviation ja Finnair Oyj käyttävät ruiskutus-
pinnoitusta kaasuturbiinien/suihkumootto-
reiden huollossa ja kunnossapidossa, sekä
puolustusvoimille että siviilikohteisiin. Muita
termisen ruiskutukseen laajaan käyttöalaan
perehtyneet yritykset ovat esim. Telatek Oy
(energiatekniikka, mekaaniset komponen-
tit), Vir tasen Moottori Oy (venttiilinosat ja
muut), Kuopion Konepaja (erilaiset sovel-
lukset), Fincoat Oy (koko teollisuussektori),
TTT Technology Oy (prosessiteollisuuden me-
kaaniset osat). DiamondBlade Oy tuottaa
paperiteollisuudelle termisesti ruiskutettuja
päällystyskaavareita.
Tampereen teknillisessä yliopistossa suo-
ritettu tutkimustoiminta on tuottanut tähän
mennessä kaksi spin-off yritystä. Toinen niis-
tä, Oseir Oy, on yksi maailman harvoista ter-
misen ruiskutuksen prosessivalvontalaitteita
valmistava yritys, kun taas Millidyne Oy val-
mistaa sekä tavallisia että nanorakenteisiä
keraamipohjaisia ruiskutusjauheita. Lisäksi
polymeeritekniikkaan perustuvat tiivistysai-
neet kuuluvat ohjelmaan. Osa suomalaista
yrityksistä, kuten Metso Paper, Pikoteknik,
DiamondBlade, Oseir ja Millidyne ovat erittäin
aktiivisia oman tutkinnan ja tuotekehityksen
suhteen. Nämä ja monet muut tekevät tiivistä
yhteistyötä TTY:n ja VTT:n kanssa.
Ensisijainen termisen ruiskutuksen soveltava
tutkimus tehdään Tampereen Teknilliseen
Yliopiston materiaaliopin laitoksella ja Valtion
Teknillisellä Tutkimuskeskuksella.
TTY:llä on kaksi asiaan perehtenyttä käy-
tännön tekniikan professoria, jotka johtavat
termisen ruiskutuksen projekteja. TTY:n pin-
noituslaboratoriolla on käytössä useimmat
termisen ruiskutuksen menetelmät kuten,
tavallinen plasma-, suurnopeus (HVOF ja Cold
Spray)-, valokaari-, liekkilanka-, liekkijauhe-,
polymeri- ja suspensioruiskutuslaitteistot.
Myös ruiskutusprosessin diagnostiikka
(SprayWatch)-, pinnoitekarakterisointi (SEM,
FEGSEM, TEM, XDR jne.)- sekä korroosion-,
kulumisen- ja muita sovelluskohtaisia omi-
naisuuksia mittaavia ja arvioivia menetelmiä
ja laitteita on käytössä. Laser tekniikkaan
perustuvat (pinnoitus, karkaisu, seostus,
sulautus) menetelmät kuuluvat myös tutki-
musohjelmaan. TTY on toteuttanut jo 2 ETS-
kurssia, jossa on pätevöitetty jo 23 ruisku-
tusoperaattoria.
VVT Espoossa ja Tampereella on myöskin
vahva termisen ruiskutuksen tutkimus- ja
kehitystyötä tekevä tutkimuslaitos. VTT:n
laboratoriossa on käytössä HVOF-, valokaa-
ri- ja liekkiruiskutuslaitteistot sekä monia
erilaisia pinnoitteiden tutkimus- ja testaus-
laitteita (myös SprayWatch-laitteisto ja jän-
nösjännitysten mittauslaite). Tutkimusta on
viime vuosina tehty mm. keraamisten HVOF-
pinnoitteiden, nanorakenteisten ja älykkäi-
den pinnoitteiden, jauheenvalmistuksen ja
pinnoitteiden testauksen alueella. VTT te-
kee mm. läheistä tutkimusyhteistyötä
Stony
Brook
’in yliopiston kanssa
(USA
).
TTY
ja
VTT
ovat yhteistyössä käynnistäneet
hiljattain termisen ruiskutuksen klubin, jon-
ka tarkoituksena on lisätä alalla toimivien
yhteistyötä, levittää aihepiiriin liittyvää tietoa
ja yleensäkin lisätä termisen ruiskutuksen
tunnettuvuutta ja näkyvyyttä erityisesti pin-
noitteiden loppukäyttäjien piirissä.
Ruotsi
Termisen ruiskutuksen osalta on lentomoot-
tori-, energia- ja puolustus-teollisuus perin-
teisesti ollut, ja on vieläkin, tuotannon ja
kehityksen tien näyttäjiä ja edelläkävijöitä
Ruotsissa. Lentokonemoottorit ja teolliset
kaasuturbiinit ovat termiselle ruiskutuksen
kannalta tärkeitä sovelluskohteita. Ruisku-
tuksen merkittävimmät soveltajat tällä alalla
ovat Volvo Aero ja Siemens Turbomachinery.
Lämpöeriste- ja kaavautuvat pinnoitteet, se-
Paperikoneen vaativaa keraamipinnoitettu puristintela (Metso Paper).