Page 11 - SHY2012

Basic HTML Version

6/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
9
kä kulumissuojaus ja mittojen palautus, ovat
tyypillisiä kohteita tällä alalla. Tavoitteena
on parantaa kaasuturbiinin hyötysuhdetta,
vähentää päästöjä ja lisätä laatu- sekä huol-
totehokkuutta turbiinien kunnossapidossa.
Tällä alalla ei yleensä käsitellä suuria kap-
palemääriä, vaan lyhyitä sarjoja mitä erilai-
simpia osia. Tämä tarkoittaa että, ruiskutus-
automatiikka ruiskutuskopissa/huoneessa
on kehitetty nopeita menetelmä- ja kappa-
lemuotovaihdoksia silmälläpitäen. Niinmuo-
doin on laitekehitykseltä vaadittu edistyk-
sellisyyttä ja toimintavarmuutta, joten sekä
automatisoidut ja nykyaikaiset robottiohjatut
ruiskutuslaitteistot ovat lisäksi varustettu
korkealuokkaisilla prosessinaikaisilla laadun-
valvontatyökaluilla.
Yksi maailman kehittyneimmistä tietoko-
neohjatuista ruiskutusprosessin ohjaus- ja
valvonta-työkaluista on Volvo Aeron käytössä.
Tämän järjestelmän tietopankki on vuoro-
vaikutuksessa laajan datatiedoston kanssa,
joka sisältää heidän tutkimustuloksia kaikis-
ta termisen ruiskutuksen tutkimuksista ja
tapahtumista viimeisten kymmenen vuoden
ajalta. Käyttämällä tätä tilastollista tietoa,
tämä järjestelmä mahdollistaa jokaisen käyt-
täjän (sekä tuotannossa että laboratoriossa),
saamaan tosiaikaiset tiedot jokaisen pinnoi-
tetyypin käyttökelpoisuudesta.
Ruotsin lentomoottoriteollisuuden päätarkoi-
tus korkeatasoisen termisen ruiskutuksen
tuotannossa, perustuu haluun olla johtava
komponenttivalmistaja Euroopan avaruus-
ohjelmassa. Vulcain 2 moottori on Ariane 5
raketin uusi n. 30 % voimakkaampi päävoi-
malähde. Volvo Air on ollut mukana suunnit-
tele-massa tätä voimalähdettä aina vuoden
1990 alusta lähtien. Lämmöneristepinnoitus
(TBC) on ollut merkittävin kehityskohde.
Ruotsin koulutusjärjestelmän puitteissa on
termisen ruiskutuksen tutkimus pääasial-
lisesti keskitetty Trollhättanissa olevaan
Högskolan Väst:iin (University West), jossa
tutkimukseen on kiinnitetty yhdeksän tutki-
jaa. Tutkimuksissa käytetyt laitteet, ilmap-
lasma, liekkiruiskutus, HVOF ja kaarilaitteet
ovat Volvo Air:in tiloissa. Laserpinnoitusta ja
-karkaisua tutkii eri kahdeksan hengen tiimi.
Ruiskutusryhmän päätehtävä on kehittää si-
mulointi- ja valvontamalleja, sekä selvittää
pinnoitusparametrien, pinnoitteiden mikro-
rakenteiden, par tikkelilättyjen eli pisarara-
kenteiden ja mekaanisten ominaisuuksien
keskinäisiä vuorovaikutussuhteita.
Ruotsin ”Hitsausteknillinen Yhdistys”,
Svetskommissionen, perusti vuosia sitten
termisen ruiskutuksen työryhmän (AG42C),
tarkoituksena promotoida termistä ruiskutus-
ta ja antaa ruiskutusyrityksille mahdollisuus
tavata toisiaan, vaihtovuoroisesti eri firmo-
jen tiloissa ja jakaa kokemuksiaan. Työryh-
mään kuuluu nykyään n. 25 edustaja, sekä
tuottavia pinnoittajia että laite/lisäainetoi-
mittajia, jotka tapaavat toisensa kahdesti
vuodessa.
Aikajoin on kiinnostuneita muista Pohjois-
maista kutsuttu osallistumaan tämän ryhmän
istuntoihin. Kokouksia pidetään säännölli-
sesti, kuten Nordisk konferens i termisk sp-
rutning (Nordic Conference in Thermal Spray-
ing), joka järjestetään joka kolmas vuosi,
viimeiksi Trollhättanissa syyskuussa 2006.
Termistä ruiskutuskoulutusta ETS-tasolla toi-
mittaa useampi yritys, kuten Sulzer Metco
(HVOF, kaari, ilmaplasma ja liekkiruiskutus)
ja Castolin (liekki ja kaari), sekä yrityksissä
joilla on oma koulutusoikeus. Högskolan Väst
mahdollistaa jatko-opinnot syvempään ruis-
kutustekniikan perehtymiseen.
Norja
Norjassa, jossa öljy ja öljyyn liittyvät tuotteet
dominoivat vientimarkkinoita, on myös muita-
kin merkittäviä teollisuushaaroja, kuten kone-
ja laitevalmistus meriteollisuudelle, paperin-
tuotannolle ja metalliteollisuudelle. Myös lai-
vanrakennukselle ja kalastustukseen liittyvät
tuotteet muodostavat arvokkaan osan vienti-
markkinoista. Meritalousteollisuudessa, ku-
ten kala- ja elintarviketeollisuudessa, kuten
myös massa- ja paperinvalmistuksessa, sekä
vesivoimaloissa tar vitaan termistä ruisku-
tusta taistelussa kulumista ja korroosiota
vastaan. Niinmuodoin on merkittävää tietotai-
toa ja tuotantovalmiuutta kehitetty Norjan eri
ruiskutusyritysten toimesta. Termisen ruis-
kutuksen suuret sovelluskohteet Norjassa
löytyvät meriteollisuuden alueelta.
Esimerkkeinä joistakin termistä ruiskutusta
käyttävistä Norjalaisista ruiskutusyrityksistä
ovat:
Scana Of fshore Vestby (erikoistunut meri-
ja vedenalaisten osien kunnossapitoon ja
korjauksiin), Trio AF Teknikk, Bandak (meri-
teollisuuden osien pinnoittaja; tuotteina mm.
vesi-injektiopumput, kulutusosat ja venttiilit),
Norjan puolustusvoimien laboratoriot LHK
(Luftforsvarets Hovedverksted Kjeller), pin-
noittaa jatkuvasti puolustuslaitoksen suih-
kumoottorinosia, kuten Volvo Aero (Ruotsin
tytäryhtiö), Grenland Beleggservice (GBS on
useamman öljyteollissuuden toimijoiden yh-
teisyritys) jne. Norjassa ETS-tasoisen koulu-
tuksen ja pätevöitimisarvion hoitaa METS AS
(Material. Equipment. Training. Service), jolla
on CEN:in ja Standard Norge:n valtuutus.
Tähän mennessä on toistakymmentä ruiskut-
taja saaneet ETS-pätevöinnin. Lisäksi on n.
150 korroosionsuojaruiskuttajaa koulutettu
työpaikallaan tähän käytännön ammattiin.
Termisen ruiskutuksen yleisimmät mene-
telmät ovat; HVOF- ja plasmaruiskutus. Ty-
pillisiä kohteita ovat pallo- ja luistiventtiilit
öljynporausyrityksien tarpeisiin, niin Norjas-
sa kuin kansainvälisestikin. Toinen yleinen
kohde on rautateiden vaihdeosien pinnoitus.
Tavallisimmat pinnoitelisäaineet ovat volfra-
mi- ja kromikarbidiperustaiset seokset sekä
sulautettavat korroosionkestävät seokset.
Suurnopeusmenetelmäruiskutetut (HVOF
ja vastaavat) pinnoitteet ovat jatkuvasti li-
sänneet osuuttaan Norjassa pumppujen ja
Kaasuturbiinin osan plasmaruiskutus Volvo
Aerolla Ruotsissa.