Page 9 - SHY2012

Basic HTML Version

6/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
7
Petri Vuoristo ja Per Nylen
Terminen ruiskutus on Pohjoismais-
sa laajasti käytössä teollisuuden eri
aloilla. Tärkeimpiä termistä ruiskutus-
ta hyödyntävät teollisuusalat joissa
käytetään ruiskutuspinnoitettuja kom-
ponentteja ovat öljynjalostus, paperi,
metalli, kuljetus, puolustus ja vaati-
va koneenrakennus. Etenkin Suomi,
Ruotsi, Norja ja Tanska ovat ottaneet
menetelmän laajaan hyötykäyttöön.
Näyttää kuitenkin siltä, että termi-
sen ruiskutuksen käyttö Islannissa
olisi vähäisempää, eikä täten tulla
tässä käsittelemään yhtä yksityiskoh-
taisesti kuin muiden Pohjoismaiden
tilannetta.
Yleistä
Suomessa termisellä ruiskutusteknologialla
on erittäin suuri merkitys puunjalostuksessa,
kuten massa- ja paperiteollisuudessa, myös
maailmanlaajuisesti verrattuna. Ruotsissa
taas, termisellä ruiskutuksella on hyvin
tärkeä rooli lento/suihkumoottori- ja teolli-
suusturbiinisovelluksissa. Norjassa ruisku-
tuspinnoituksella on laaja käyttö erilaisissa
of fshore-sovelluksissa, mukaan lukien ve-
denalainen öljynporausliiketoiminta.
Termisen ruiskutusteknologian Pohjoismais-
ta kehitystä ja innovaatiota on dominoinut
Suomessa ja Ruotsissa sekä myös Tanskas-
sa että Norjassa suoritettu pitkäjänteinen tut-
kimustyö. Erityisesti Ruotsin ja Suomen tut-
kimusyhtymät, kuten myös Norjan, ovat rutii-
ninomaisesti esittäneet tutkimustuloksiaan,
niin kansainvälisissä konferensseissä kuin
ammattilehdissäkin. Seuraavassa esitellään
kunkin Pohjoismaan aktiviteeteistä termisen
ruiskutuksen alalla. Yleiskuvauksen lisäksi,
kerrotaan teollisuuden käyttämistä termisen
ruiskutuksen sovelluksista, tutkimuksesta,
koulutuksesta ja muista alan toiminnoista.
Vaikkakaan tässä esitettyä informaatiota ei
voida pitää mitenkään tyhjentävänä, antaa se
kuitenkin hyvän yleiskuvan termisen ruisku-
tuksen käytöstä ja sen merkityksestä kullekin
Pohjoismaalle.
Suomi
Termisen ruiskutuspinnoituksen pääasial-
liset sovellusalueet Suomessa ovat olleet
massa- ja paperiteollisuudessa, lentomoot-
torihuollossa, kunnossapito- ja voimalaitos-,
sekä tavanomaisessa mekaanisessa teolli-
suudessa. Termisellä ruiskutuksella on näi-
den teollisuushaarojen alueella ollut ja on,
erittäin suuri merkitys. On myös luonnollista,
että termisen ruiskutuksen laajin käyttöalue
on nimeenomaan puunjalostusteollisuuden
massa- ja paperinvalmistuksen alueella, jo-
ka
on ollut ehkä merkittävin termistä ruis-
kutusmenetelmää edistävä ala
Suomessa.
Useimmat muidenkin alojen yritykset ovat
todenneet menetelmän käyttökelpoisuuden
joten voidaankin sanoa, että Suomen perus-
teollisuus on lähes täysin hyväksynyt termi-
sen ruiskutuksen yhtenä erittäin tärkeäna
osana sen tuotekehitystä ja kunnossapitoa.
Termistä ruiskutusta hyödynnetään tehok-
kaammin Suomessa kuin missään muussa
Pohjoismaassa.
Yritykset kuten Metso Paper (maailman joh-
tava paperikoneiden valmistaja), Pikoteknik
(Voith Paperin tytäryhtiö), AK-Tehdas (Vaahto
Groupin osa) ja Fincoat (asiantunteva ja koke-
nut TSC-toimittaja) ovat tärkeimpiä toimijoita
nimeenomaan puunjalostussektorilla. Ter-
misesti ruiskutettuja pinnoitteita käytetään
paperikoneiden erilaisten telojen ja sylinte-
reiden pintojen kestävyyden parantamiseen.
Kaikkia termisen ruiskutuksen tavallisimpia
ja uusimpia menetelmiä käytetään pinnoit-
tamiseen, liekki- ja kaariruiskutuksesta,
plasmaan ja suurnopeusmenetelmiin (HVOF,
HVAF), riippuen käyttökohteesta ja soveltu-
vuudesta tehtävään. Telojen ja sylintereiden
ruiskutuspinnoitukset suoritetaan tilanteesta
riippuen, joko valmistajan tehtaalla, erityisis-
sä huoltoyksiköissä, paikanpäällä paperiteh-
taalla tai itse paperikoneessa.
Terminen ruiskutus Pohjoismaissa
Paperikonetelojen äänieristetty ja ilmastoitu ruiskutushuone AK-Tehtaalla.
Kuivatussylinterin pinnoitusta paikanpäällä
paperikoneessa (Pikoteknik).