Page 29 - SHY2012

Basic HTML Version

6/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
27
Ruiskutuslangat ja
niiden valmistus
Kuten edellä mainittiin, valtaosa termises-
sä ruiskutuksessa käytettävistä lisäaineista
ovat erilaisia lankoja. Lankamaisia materi-
aaleja käyttävät liekkiruiskutuksen lanka-
menetelmä ja erityisesti valokaariruiskutus.
Muissa menetelmissä lankojen käyttö on
harvinaista, joskin mahdollista. Langat ovat
tyypiltään joko umpilankoja tai täytelankoja,
kuva 11. Umpilankoja valmistetaan vetämäl-
lä sellaisista materiaaleista, jotka mahdollis-
tavat tämän valmistusmenetelmän. Kovien
lankojen kohdalla lisäaineet saattavat olla
ns. täytelankoja. Täytelangat ovat yleistyneet
voimakkasti viime vuosina. Näistä langoista
voidaan valmistaa voimakkaasti seostettuja
rauta- tai nikkelipohjaisia pinnoitteita kaari-
tai lankaruiskutuksella. Periaatteena on, että
ohut ja sitkeästä metallista (esim. ruostu-
maton teräs) valmistettuun metalliputkeen
on pakattu metalliseoksen varsinaiset se-
osaineet ja putki on vedetty riittävän ohueksi
langaksi. Eräät täytelangat sisältävät myös
kovapar tikkeleja (karbideja) kulutusta kestä-
vien pinnoitteiden valmistamista var ten.
Taulukkoon 1 on koottu yhteenvedonomai-
sesti erityyppiset termisen ruiskutuksen
lankatyypit standardin SFS-EN ISO 14919
mukaisesti. Saman standardin mukaisesti
termisen ruiskutuksen langat (ja keraami-
puikot) jaotellaan seuraaviin materiaalir yh-
miin:
- tina ja tinaseokset
- sinkki ja sinkkiseokset
- alumiini ja alumiiniseokset
- kupari ja kupariseokset
- rauta ja rautaseokset
- nikkeli ja nikkeliseokset
- molybdeeni
- oksidikeraamit
Taukossa 2 on esitetty joitakin termisen
ruiskutuksen lankakoostumuksia lähinnä
erityyppisen kulumisen estoon.
Lisäaineiden laadunvalvonta
ja standardisointi
Termisen ruiskutuksen lisäaineille, erityisesti
jauheille, asetetaan tiukkoja laatuvaatimuk-
sia, jotta tavoiteltavat pinnoiteominaisuudet
saavutettaisiin mahdollisimman taloudelli-
sesti. Taulukkoon 3 on kerätty tärkeimmät
jauheille asettavat vaatimukset ja syyt näihin.
Vastaavasti taulukkoon 4 on koottu tärkeim-
piä ruiskutusjauheiden laadunvalvonta- ja ka-
rakterointimenetelmiä tyyppiesimerkein.
Käytettävistä ruiskutusjauheista tulee tie-
tää ainakin seuraavat suoraan pinnoitteiden
ominaisuuksiin ja pinnoitukseen vaikuttavat
jauheiden ominaisuudet:
Taulukko 2
Taulukko 2. Termisen ruiskutuksen lankamaisia lisäaineita kulutuksen estoon.
Taulukko 3
Taulukko 3. Ruiskutusjauheelle asetettavat vaatimukset.
Taulukko 4
Taulukko 4. Ruiskutusjauheen karakterisointimenetelmiä.