Page 30 - SHY2012

Basic HTML Version

6/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
28
- koostumus
- par tikkelikoko ja kokojakauma, esim. kuva
12
- vir tausominaisuudet, Hall-vir taus (EN ISO
4490
- pakkaustumistiheys (EN 23923-2)
- faasirakenne
- valmistusmenetelmä (SFS-EN 1274)
Eri jauheruiskutusmenetelmät saattavat
käyttää erikokoisia jauheita esimerkiksi
seuraavasti (ver tailuna myös PTA-hitsaus-
pinnoitus):
Kuva 12. Skemaattinen esimerkki jauheen
par tikkelikokojakaumasta.
- Liekkiruiskutus: 30 - 125 μm
- Jauhesulahitsaus: 20 - 90 μm
- Plasmaruiskutus: 10 - 70 μm
- HVOF-ruiskutus: 10 - 60 μm
- PTA- hitsaus: 50 - 150 μm
Esitetyt jauhekoot ovat vain suuntaa-antavia
ja jopa yhden menetelmätyypin (esim. HVOF)
sisällä löytyy erilaiset optimaaliset par tikke-
likokoalueet eri ruiskutyyppien välillä. Muita
tärkeitä asioita ovat mm. ruiskutukseen liitty-
vät asiat kuten ruiskutuksen saanto (EN ISO
17836) sekä pinnoitteiden ominaisuudet,
kuten kovuus, kiinnipysyvyys (SFS-EN 582)
ja huokoisuus.
Ruiskutuslangoille asetut tärkeimmät yleiset
vaatimukset ovat:
- langoilla tulee olla riittävä lujuus, jotta ne
eivät katkea vedon tai taipumisen takia;
niiden pinta tulee olla puhdas ja sileä
- niissä ei saa olla hapettumisia, vetohilsettä
tai muita tasaisen langansyötön vaikeutta-
via pintavirheitä
- langoissa ei myöskään saa olla mitään ve-
don aikaisia epäpuhtauksia, kuten öljyä,
rasvaa tai grafiittia
- lankojen toleranssit ovat standardisoitu;
väärällä halkaisijalla olevien lankojen käyttö
voi aiheuttaa sekä takatulen että takais-
kun
- pehmeät aineet, kuten alumiini, tina ja sink-
ki tulee olla tarpeeksi kovia, jotta ne eivät
“litisty” langansyöttöpyörien välissä
- kovat langat taas aiheuttavat langanjohtimi-
en, -syöttöpyörien ja suuttimien merkittävää
kulumista.
Eri pinnoitemateriaalityyppien
teollisia käyttökohteita
On selvää, että termisten ruiskutuspinnoittei-
den käyttöalueet kattavat lähes kaikki mah-
dolliset tekniset sovellusalueet. Taulukkoon
5 on lopuksi koottu yhteenvedonomaisesti
eri termisten ruiskutuspinnoitemateriaalien
käyttökohteita. Riippuen tapauksesta pin-
noitemateriaalit voivat olla joko jauhemaisia
tai lankoja.
Petri Vuoristo
Tampereen teknillinen yliopisto
Materiaaliopin laitos,
Pinnoitustekniikan laboratorio
Tampere
Taulukko 5. Termisten ruiskutuspinnoitteiden teollisia käyttökohteita.
Taulukko 5