Hitsaustekniikka 1/2011 - page 7

1/2011
[
]
5
on useammin krooninen keuhkoputken tuleh-
dus kuin muilla ammattiryhmillä. Ruotsalai-
nen tutkimus on myös osoittanut lisääntyvää
kuolleisuutta hitsaajien ja polttoleikkaajien
joukossa hengityselinten sairauksien takia
(14). USA:ssa tehdyt muutamat tutkimukset
ovat osoittaneet ylikuolleisuutta keuhkolaa-
jentumaan (14).
Keuhkotulehdus
Muutamissa tutkimuksissa on havaittu kas-
vanut riski keuhkotulehdukseen hitsaajilla
(11).
Astma
Astmaksi on tapana kutsua vaihtelevia ah-
tauttavia hengitysvaivoja. Tämä sairaus on
liitetty altistumiseen hitsaussavuille (21).
Hitsauksessa muodostuu enemmän tai vä-
hemmän hengitysteitä ärsyttäviä aineita,
jotka voivat aiheuttaa astmaa. Allerginen
keuhkotieahtauma voi syntyä, kun hengite-
tään kuusiarvoista kromia sisältävää huu-
rua, jota syntyy erityisesti ruostumattoman
teräksen puikkohitsauksessa. Suomessa
1-2 hitsaajaa 1000 hitsaajasta saa astman
ruostumattoman teräksen hitsauksessa joka
vuosi (8).
Ei-allerginen keuhkotietukkeuma voi syntyä
otsonipitoisuuksilla, joita on mitattu alumii-
nin MIG-hitsauksessa. Samanlaisia vaivoja
on havaittu myös epoksimaalattujen ja epok-
sipohjaisilla kloropolymeerilakoilla lakattujen
teräslevyjen hitsauksessa sekä polyuretaanil-
la eristettyjen kohteiden hitsauksessa, jolloin
muodostuu isosyanaatteja. Epoksipohjaisia
kloropolymerilakkoja on mainostettu ympä-
ristöystävällisinä, mutta on syytä varoittaa
niillä maalattujen materiaalien hitsauksesta,
koska ne voivat aiheuttaa kuumetta ja pitkä-
aikaisia hengitysvaikeuksia (3).
Hiilimonoksidi
Hiilimonoksidi (häkä) on väritön ja hajuton
kaasu, joka sisäänhengityksen jälkeen
sitoutuu veren hemoglobiiniin punaisissa
verisoluissa. Koska hiilimonoksidi sitoutuu
huomattavasti voimakkaammin hemoglo-
biiniin kuin happi, tämä vähentää veren
kykyä kuljettaa happea. Jos pitoisuus on
korkea, voi se aiheuttaa sisäisen tukehtu-
misen. Hiilimonoksidia voi muodostua MAG-
hitsauksessa, kun käytetään suojakaasuna
hiilidioksidia.
Viime vuonna sattui kuolemantapaus kauko-
lämpöputkien hitsaustyömaalla, jossa käytet-
tiin kaasuhitsausta. Tapauksessa epäillään,
että hiilimonoksidia olisi muodostunut put-
kessa olevasta asetyleenistä ja hapesta tai
jostakin muusta orgaanisesta materiaalista
putkessa. Koska putki oli ilmastoitu vedellä,
oli putken venttiileistä virrannut ulos korkeita
pitoisuuksia hiilimonoksidia (5).
Metallikuume
Monet hitsaajat ovat kärsineet metallikuu-
meesta. Sinkki ja kupari ovat niitä metalleja,
jotka aiheuttavat tavallisimmin metallikuu-
metta. Viluntunnetta esiintyy useimmiten
illalla ja usein myös lihaskipujen kanssa.
Altistumisessa sinkkioksidia sisältävälle
savulle kasvaa veressä oleva interleukiini-6
niminen aine (6). Tämä aine antaa signaalin
maksalle lisätä fibrinogeenin tuotantoa. Tällä
tavalla sinkin sisäänhengitys voi lisätä fib-
rinogeenin pitoisuutta veriplasmassa, mikä
on riskitekijä sydänsairaudelle.
Sydänkohtaus
Muutamat tutkimukset ovat osoittaneet li-
sääntynyttä kuolleisuutta sydänkohtaukseen
(18). Tanskalainen tutkimus on myös osoitta-
nut yhteyden juottamisen ja sydänsairauden
välillä (19). Yksi teoria on, että ilman epä-
puhtauksien sisäänhengitys voi aiheuttaa
matala-asteisen tulehduksen hengitysteissä,
mikä lisää fibrinogeenin pitoisuutta veriplas-
massa, mikä puolestaan lisää sydänsairau-
den riskiä.
Nämä havainnot hitsaajilla ja juottajilla sekä
esitetty teoria motivoivat tekemään lisää tut-
kimusta näiden ryhmien joukossa.
Vaikutukset munuaisiin
Kadmiumilla pinnoitetun teräslevyn poltto-
leikkauksessa vapautuu kadmiumoksidia,
jolle pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa
tubuläärisen munuaisvaurion (tubulasvaurio
munuaisissa). Hitsauksen yleisesti ei katso-
ta aiheuttavan kroonista munuaissairautta
(14)
Vaikutukset
hermostojärjestelmään
Alumiiniin on viime vuoskymmeninä kiinnitet-
ty yhä enemmän huomiota metallina, joka voi
vahingoittaa aivoja. Alumiinille altistuneissa
hitsaajissa on havaittu pientä motoriikan
heikkenemistä verrattuna raudalle altistuneil-
le hitsaajille. Sitä vastoin emme ole löytäneet
mitään selvästi havaittavia sydänvaurioita
näissä hitsaajissa (17).
Lyijymaalilla maalatun teräksen hitsaus ja
leikkaus aiheuttaa riskin haitallisista vaiku-
tuksista hermojärjestelmään. Mangaanipi-
toisen teräksen hiilikaaritalttauksessa kaksi
hitsaajaa sai USA:ssa mangaanimyrkytyksen.
Klassinen mangaanimyrkytys muistuttaa Par-
kinsonin tautia. Ruotsissa olemme havain-
neet mangaanille altistuneissa hitsaajissa
useampia oireita keskushermostossa kuin
oli odotettu ja lisäksi myös motoriikan heik-
kenemistä (17) mutta ei yliriskiä Parkinsonin
tautiin (7).
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...48
Powered by FlippingBook