Hitsaustekniikka 1/2011 - page 6

1/2011
[
]
4
Ruotsissa arvioidaan olevan noin 25 000 hit-
saajaa. Lisäksi noin 250 000 henkilöä hitsaa
työssään, vaikka heitä ei kutsuta hitsaajiksi,
esim. automekaanikot. (Kääntäjän huomau-
tus: Suomessa Tilastokeskuksen mukaan oli
vuonna 2009 noin 13 000 henkilöä, joiden
tehtävänimike oli hitsaaja ja kaasuleikkaaja.
Todennäköisesti luku on korkeampi). Teol-
lisuusmaissa hitsaajien määrän lasketaan
olevan noin 1 % koko työvoimasta.
Ruotsissa vuonna 2008 ilmoitettiin 390
työtapaturmaa ja 109 työperäistä sairautta
hitsaajien joukossa. Valtaosa sairauksista
johtui kuormituksen rasitustekijöistä (1).
Terveysvaikutukset riippuvat käytettävästä
hitsausprosessista ja hitsattavasta materi-
aalista. Tässä tarkoitetaan lähinnä haittoja
ja sairauksia, jotka ovat yhteydessä hitsauk-
sessa syntyviin huuruihin ja kaasuihin.
Säteily
Hitsauksessa syntyvät silmävammat ovat
tavallinen syy silmälääkärillä käyntiin. Taval-
lisin syy tähän on UV-säteilyn aiheuttama
silmätulehdus, ns. ”hitsarin silmä”. Sama
mekanismi on myös lumisokeuden taustalla.
Verkkokalvovaurio voi syntyä, jos katsotaan
suoraan aurinkoa, esim. auringonpimennyk-
sen aikana. Samanlainen vaurio voi syntyä
myös hitsauksessa, jos silmiä ei ole suojattu
asianmukaisella tavalla. Kroonisia vahinko-
ja, joihin liittyy näkökyvyn alentuminen, on
raportoitu kirjallisuudessa, kun on käytetty
Hitsaustyön
vaikutukset terveyteen
– pääosa syntyy hitsaussavuista –
Bengt Sjögren
puutteellista silmiensuojainta (10). Melanoo-
ma silmissä on epätavallinen, mutta tätä on
tavattu hitsaajilla hieman muita useammin
(13).
Keuhkopöhö
Keuhkopöhö merkitsee, että verinestettä ke-
rääntyy keuhkorakkuloihin ja aiheuttaa sillä
tavalla äkillisiä hengitysvaikeuksia, pahim-
massa tapauksessa kuoleman. Typpidiok-
sidia muodostuu ilman typestä ja hapesta
kaasuhitsauksessa, kun liekki suunnataan
suoraan ilmaan. Ahtaissa tiloissa typpidi-
oksidipitoisuus voi nousta 400 ppm:ään.
Typpidioksidi ärsyttää pienessä määrin hen-
gitysteitä, vaikka ei ole huomattu altistuksen
olleen korkea. Keuhkopöhö voi kehittyä usei-
den tuntien altistuksen jälkeen. Typpidioksidi
aiheutti useita kuolemantapauksia ruotsalai-
silla telakoilla 1940-luvulla (14).
Ruotsalaisessa teollisuudessa on käytet-
ty aikoinaan kloorattua hiilivetyä metal-
liesineiden rasvanpoistoon. Tavallisimpia
kloorattuja hiilivetyjä ovat trikloorietyleeni,
perkloorietyleeni ja metyylikloroformi. Nämä
hajoavat valokaaren UV-säteilyn vaikutuk-
sesta fosgeeniksi erityisesti alumiinin MIG-
hitsauksessa.
Fosgeeni, jota käytettiin taistelukaasuna en-
simmäisessä maailmansodassa, on aiheut-
tanut keuhkopöhötapauksia (15). Triklooriety-
leenin hajoamisessa syntyy hengitysteitä eri-
tyisesti ärsyttävää dikloroasetyleenikloridia,
mikä merkitsee varoitusta trikloorietyleenin
hajoamisesta. Perkloorietyleenin hajoami-
sessa syntyy hengitysteitä ärsyttäviä aineita
vähemmän, mistä syystä altistuminen tulee
salakavalammaksi ja vaaralliseksi. Näiden
kloorattujen aineiden käyttö on vähentynyt
huomattavasti viime vuosikymmeninä.
Kovajuottamisessa voi muodostua suuria pi-
toisuuksia kadmiumoksidia, kun käytetään
kadmiumpitoisia hopeajuotteita. Sitä voi
syntyä myös kadmiumilla pinnoitetun teräk-
sen polttoleikkauksessa. Altistuminen voi
aiheuttaa keuhkopöhöä (12).
Krooninen keuhko-
putken tulehdus
Krooninen keuhkoputken tulehdus määri-
tellään päivittäisinä yskänkohtauksina ve-
riysköksinä vähintään kolmen kuukauden
aikana viimeisenä kahtena vuotena. Useat
tutkimukset ovat osoittaneet, että hitsaajilla
Hitsauksessa syntyvien huurujen ja
kaasujen hengittäminen voi aiheuttaa
erilaisia vaivoja ja sairauksia. Ris-
kinhallinta edellyttää tietoa näistä
asioista ja henkilösuojainten käyt-
tämistä. Ruotsissa on julkaistu mm.
sarja tiedotteita, jotka sisältävät
suositukset suojautumisesta.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...48
Powered by FlippingBook