Page 68 - SHY2012

Basic HTML Version

SHY:n VAALIKOKOUS
Aika
2007-11-22 klo 17.30
Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Joensuu
Läsnä
28 yhdistyksen jäsentä
1
Kokouksen avaus
Yhdistyksen 1. varapuheenjohtaja Ismo Meuronen avasi kokouksen
toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.
2
Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja (sääntöjen pykälä
8). Yhdistyksen puheenjohtajan Risto Karpin ollessa estynyt, koko-
uksen puheenjohtajana toimii 1. varapuheenjohtaja Ismo Meuronen.
Sihteeriksi valittiin Ter ttu Lindewald. Pöytäkirjan tarkistajiksi ja ään-
tenlaskijoiksi valittiin Veli Kujanpää ja Kalervo Leino.
3
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Vaalikokouksesta on ilmoitettu Hitsaustekniikka lehden numeroissa 4
ja 5, jotka ilmestyivät 27.08.2007 ja 29.10.2007. Lisäksi kokoukses-
ta ilmoitettiin yhdistyksen kotisivuilla.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4
Kokouksen työjärjestys
Työjärjestykseksi hyväksyttiin sääntöjen pykälässä 12 määrätyt asiat.
5
Yhdistyksen puheenjohtajan valinta
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin DI Ismo Meuronen.
Yhdistyksen 1. varapuheenjohtaja DI Ismo Meurosen jäljellä olevaksi
kaudeksi (1 vuosi) valittiin prof. Risto Karppi.
Yhdistyksen 2. varapuheenjohtajan KTM Kaj Relanderin pyydettyä eroa
hänen jäljellä olevaksi kaudeksi (2 vuotta) valittiin DI Christer Söder-
holm.
6
Valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten jäsenten ja varajä-
senten tilalle
Erovuoroisten hallituksen jäsenistä valittiin uudelleen IWE Antero Tans-
ka. Uusiksi jäseniksi valittiin DI Petteri Jernström ja DI Pekka Vänskä.
Varajäseneksi valittiin uudelleen DI Jyrki Lieto ja IWT Seppo Palo-
luoma
Hallituksen kokoonpano vuodeksi 2008 muodostui seuraavaksi. (Su-
luissa jäljellä oleva toimiaika)
Puheenjohtaja DI Ismo Meuronen
(3)
1. varapuheenjohtaja prof. Risto Karppi
(1)
2. varapuheenjohtaja DI Christer Söderholm
(2)
Jäsenet:
DI Petteri Jernström
(3)
IWE Antero Tanska
(3)
DI Pekka Vänskä
(3)
Ins. Jorma Hietalahti
(2)
IWE Ari Ahto
(2)
IWE Erkki Veijalainen
(2)
FM Bernt Engström
(1)
IWE Kari Laiho
(1)
ins. Aila Tolppanen
(1)
Varajäsenet:
DI Jyrki Lieto
(3)
IWT Seppo Paloluoma
(3)
DI. Per tti Kaarre
(2)
DI Antero Kyröläinen
(2)
EWE Juha Häkkilä
(1)
IWE Carl-Gustaf Lindewald
(1)
7
Valitaan vuodeksi 2008 kaksi tilintarkastajaa ja heidän va-
ramiehensä
Tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT-tilintarkastaja Tarmo Haa-
pasaari ja IWE Jyrki Honkanen. Varatilintarkastajiksi valittiin uudel-
leen HTM Anne Kovanen ja hitsausmestari Christer Löfström.
8
Esitellään ja vahvistetaan talousarvio vuodeksi 2008 ja
määrätään jäsenmaksujen suuruus
Hallituksen esittämä talousarvio vahvistettiin muutoksitta. Hal-
litus esitti kaikkien jäsenmaksujen pitämistä ennallaan vuonna
2008. Näin ollen henkilöjäsenmaksu on 35,- ja nuorisojäsenmak-
su 5,-. Yritysjäsenmaksut 195,-/ääni ja yhteisöjäsenmaksu 195,-.
Jäsenmaksut vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisina.
9
Määrätään kunkin ryhmäjäsenen äänimäärä
Vahvistettiin ryhmäjäsenten äänimäärät entisen suuruisina.
10
Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodeksi 2008
Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma hyväksyttiin.
11
Päätetään, missä lehdessä yhdistyksen kokouksista ilmoi-
tetaan
Päätettiin ilmoittaa yhdistyksen kokouksista edelleen Hitsaustek-
niikka - lehdessä ja lisäksi yhdistyksen kotisivuilla.
12
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja kiitti läsnäolijoita
aktiivisuudesta ja päätti kokouk-
sen klo 18.00.
Pöytäkirjan vakuudeksi
Ismo Meuronen
Ter ttu Lindewald
Puheenjohtaja
Sihteeri
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty
Veli Kujanpää
Kalervo Leino