Page 63 - SHY2012

Basic HTML Version

6/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
61
Kemppi on tuonut markkinoille uuden langan-
syöttölaitteen, jossa käytetään kaariohjattua
hitsausparametrien säätöä. Uuden tuotteen
suurimpana hyötynä on, että sen avulla void-
aan laajentaa olemassa olevien, lähinnä pu-
ikkohitsaukseen käytettävien vir talähteiden
käyttöaluetta tuottavampaan MIG/MAG-hit-
saukseen hyvin pienillä kustannuksilla.
Kaariohjattu langansyöttölaite käyttää hit-
sausvalokaar ta laitteen toimintojen ohjauk-
sessa. Ennen hitsauksen aloittamista syöt-
tölaitteelle ja vir talähteelle valitaan halutut
asetukset hitsaustehtävän sekä käytettävän
perusaineen ja lisäaineen mukaan. Kun hit-
saus aloitetaan, syöttölaite ohjaa parame-
treja niin, että hitsin laatu pysyy aina riittävän
korkeana.
Tavanomaisessa MIG/MAG-hitsaukses-
sa vir talähde ohjaa parametrien ar voja
ohjauskaapelin välityksellä, mutta kaari-
ohjatussa tekniikassa vir talähteen ja lan-
gansyöttölaitteen välinen kaapeli on tarpee-
ton. Ohjauskaapelin puuttuminen helpottaa
hitsauslaitteiston siir telyä työkohteesta
toiseen, kun ohjauskaapelin vahingoittu-
mista ei tarvitse pelätä. Tämä on suuri etu
esimerkiksi kenttätyössä, rakennustyömailla
ja telakoilla, joissa laitteen helppo siirret-
tävyys on tärkeä ominaisuus.
Oikotie tuottavaan
MIG/MAG-hitsaukseen
Koska kaariohjattu langansyöttölaite ei vaadi
ohjaussignaalia vir talähteestä, se voidaan
yhdistää monenlaisiin ja monen merkkisiin
vir talähteisiin, joissa ei välttämättä ole moni-
mutkaisia ohjausominaisuuksia.
”Tämä tarkoittaa sitä, että Kemppi ArcFeed
-langansyöttölaitteen avulla voidaan nykyisiä,
esimerkiksi puikkohitsaukseen tarkoitettuja
vir talähteitä käyttää entistä monipuolisem-
min ja tuottavammin MIG/MAG-hitsaukses-
sa”, ker too Kempin senior sales manager
Aarno Laine.
”Itse asiassa Kemppi ArcFeed on pieni inves-
tointi, mutta valtava harppaus parempaan
tuottavuuteen. Tämä pitää erityisen hyvin
paikkansa sellaisissa kohteissa, joissa
tuottavuus on tärkeämpää kuin monipuoli-
set hitsausparametrien ohjaustoiminnot
ja hitsauslaadun vaihtelulle sallitaan vain
vähän toleranssia. Se on myös ihanteellinen
ratkaisu työkohteisiin, joissa käytetään sekä
puikko- että MIG/MAG-hitsausta rinnakkain”,
Laine korostaa.
Syöttölaite soveltuu käytettäväksi sekä CC-
että CV-ominaiskäyrällä varustetun vir taläht-
een kanssa, eli käytännössä se voidaan
liittää molempiin vir talähdetyyppeihin. MIG/
MAG-hitsauksessa käytetään yleensä CV-
tyyppisiä vir talähteitä, joiden ominaiskäyrä
on optimoitu tähän hitsausprosessiin.
Helppokäyttöisyyttä
kestävässä paketissa
Kemppi Arc Feed -syöttölaitetta tullaan en-
immäkseen käyttämään vaativissa työkoht-
eissa kenttäolosuhteissa, rakennustyömailla
ja telakoilla. Tämä asettaa sen rakenteelle
erityisvaatimuksia. Syöttölaitteen on oltava
riittävän kevyt, jotta laitetta voi helposti si-
ir tää paikasta toiseen, mutta sen rakenteen
on myös oltava riittävän vankka kestämään
iskuja rikkoutumatta.
Uuden Kemppi ArcFeed -syöttölaitteen ko-
telossa on sähköeristetty kaksoisseinämärak-
enne, joka suojaa täysin laitteen sisällä ol-
evat komponentit iskuilta ja kastumiselta.
Tukeva nelipyöräinen syöttömekanismi var-
mistaa keskeytymättömän langansyötön.
Kemppi ArcFeed -langansyöttölaitteen peru-
somaisuuksiin sisältyy vir talähteen napais-
uuden automaattinen tunnistus, viimeksi
käytettyjen hitsausparametrien näyttö sekä
jälkikaasuajan, jälkivirta-ajan, kaasunvirtauk-
sen testauksen ja langan kylmäajon säätö.
Langansyöttölaitteen suunnittelussa Kempin
insinöörit kiinnittivät erityistä huomiota lait-
teen helppokäyttöisyyteen. Esimerkiksi mu-
kautettava aloitustoiminto helpottaa hitsauk-
sen aloittamista. Myös hitsausparametrit on
helposti säädettävissä ja tarkistettavissa
ohjauspaneelista, jossa on iskunkestävästä
polykarbonaattilevystä valmistettu LCD-näyt-
tö. Sen näkyvyys on selkeä sekä pilvisellä
että aurinkoisella säällä.
Lisätietoja:
Hitsausinsinööri Pasi Raekorpi,
Kemppikoneet Oy
Puh. 044 2899 381,
pasi.raekorpi@kemppi.com
Kemppi Oy
Vuonna 1949 perustettu perheyritys Kemppi
Oy on tunnettu laadukkaiden ja tuottavien hit-
sausratkaisujen tarjoaja. Kempin hitsauslait-
teet ja alan uusinta tekniikkaa edustavat
ratkaisut ovat maailmanlaajuisesti arvostet-
tuja. Yhtiön pääkonttori sekä tuotekehitys- ja
tuotantoyksiköt sijaitsevat Lahdessa. Kon-
sernin liikevaihto kasvoi voimakkaasti 122
miljoonaan euroon vuonna 2006. Yrityksellä
on tytäryhtiöitä 13 maassa sekä myyntikont-
toreita ja jälleenmyyjiä yli 70 maassa. Kem-
pillä on yli 720 työntekijää, joista noin 130
työskentelee ulkomaisissa yksiköissä.
www.kemppi.com
TUOTEUUTUUKSIA
Kempin ArcFeed on oikotie
puikkohitsauksesta
MIG/MAG-hitsaukseen