Page 60 - SHY2012

Basic HTML Version

6/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
58
MOTTO: ”Tehdään jotain sellaista,
että jäsenet ja itse tilaisuuden järjes-
täjätkin tulevat sinne mielellään”
Tampereen paikallisosasto on
SHY:n vanhin
ja se on perustettu v. 1952. Sotakor vaus-
ten aikana kaupunki oli tunnettu korkeista
piipuistaan ja raskaasta teollisuudestaan,
mutta niistä ajoista on meno jo muuttunut.
Tänä päivänä myös Pirkanmaan metallite-
ollisuudessa on pulaa ammattitaitoisesta
työvoimasta, varsinkin hitsaajista. Samal-
la kun yritysten kilpailukykyä koettelee
vaihtoehto tehdä tuotteita halvemmissa
työvoimakustannusten maissa, joudutaan
kuitenkin panostamaan ´älykkäämpään´
valmistukseen, vaikka tuotantosarjat eivät
ole kasvaneetkaan ja yhteistyösopimukset
pidentyneet.
Paikallisosasto on toiminut hitsausalan
eksper ttien sekä vapaamuotoisena kes-
kustelu-yhteisönä että ammatillisena vir-
kistäymiskylpylänä lyhyiden seminaarien
merkeissä. Jäsenmäärä on tällä hetkellä
380 henkilöä.
Vuosikokous
järjestettiin 22.2.2007 VTT:n
kehittyneiden materiaalien yksikössä Tam-
pereella, jossa kokouksen lisäksi Pekka Lin-
tula ker toi ´kerrostalomiljöössä´ tehtävistä
räjäytystekniikoista niin hitsauksessa kuin
jauheiden tiivistyksessäkin. Osallistujien
alun hämmennys laantui hänen selventä-
essä, että prosessi suoritetaan tyhjökam-
miossa, jolloin räjähdysääni ei aiheuta häi-
ritsevää ääntä.
Osaston yksi ´vakio´ tapahtuma on alku-
vuonna ollut jäsenten ja heidän perheen-
jäsenille suunnattu
pilkkikilpailu
. Useana
vuotena tilaisuus on järjestetty Pirkkalan
Reipinniemessä, ja onpa sponsoripalkinto-
jakin ollut jopa niin runsaasti, että sellaisen
on saanut vaikkei kalaa olisi tullutkaan.
Toinen vakiotilaisuus on
kesäristeily
joko
Näsi- tai Pyhäjär vellä. Paahteisessa ke-
sätuulessa on nautittu Tampereen aikuis-
koulutuskeskuksen keittiön maukkaasta ja
runsaasta iltapalasta sekä yhteistyökump-
paneiden vir vokkeista. Risteilylle on osallis-
tunut kiitettävästi myös osaston aktiivisia
senioreita, eikä sellaista reissua ole vielä
ollut, etteikö menneitä olisi nuoremmille
kerrattu.
Vuoden 2007 kotimaan
excursio
suuntautui
7.-8.6. Varkauteen ja Joensuuhun. Ryhmä
tutustui tällöin kattilarakenteiden valmis-
tukseen Warkaus Works´illä ja metsäkonei-
den robotisoituun hitsaukseen John Deere
Forestr y´llä. Ajomatkan pölyjä huuhdeltiin il-
lalla rantasaunalla yhdessä uuden osaston,
Joensuun paikallisosaston jäsenten ja sen
puheenjohtajan Raimo Sorjosen kanssa. Ja
voi että oli kuumat löylyt !
Vaalikokous
pidettiin 25.10.2007 Urjala
Works´illä Urjalassa sekä tutustuttiin heidän
nosturirakenteiden tuotantoon. Vaalikoko-
uksessa paikallisosaston puheenjohtajana
13 vuotta ollut Ismo Meuronen luovutti ko-
kousnuijan haikein mielin uudelle vetäjälle
Seppo Saarelalle. Ja tässä yhteydessä al-
lekirjoittanut haluaakin kiittää niin osaston
jäseniä kuin yhteistyökumppaneitakin elä-
mysrikkaista vuosista ja yhteistyöstä.
Yleisesti kerran vuodessa järjestettävä
kou-
lutustilaisuus
oli tällä ker taa Alihankinta
Katsaus Tampereen paikallis-
osaston toimintaan v. 2007
Osaston hallitus viettämässä Esko Hyssyn merkkipäivää tiiviin kokouksen merkeissä. Hen-
kilöt Kauko Lehtonen (edessä vas.), Risto Nieminen, Esko Hyssy, Ismo Meuronen ja Pentti
Mäki. Hannu Kirveslahti kameran toisella puolella.
Osaston väistyvä puheenjohtaja luovuttaa
kokousnuijan ja vieraskirjan uudelle luotsil-
le Seppo Saarelalle.