Page 59 - SHY2012

Basic HTML Version

6/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
57
Satakunnan paikallisosasto on perustettu
vuonna 1963. Paikallisosasto on toiminut
alusta alkaen jäsenkunnan ja alueen hitsaa-
van teollisuuden hitsausteknillisen osaami-
sen kehittämiseksi. Teknisten asioiden li-
säksi etenkin viime vuosina laadunhallinta
on noussut keskeiseksi teemaksi ja tähän
liittyviä koulutustilaisuuksia on järjestetty
paikallisosaston toimesta.
Vuosien kuluessa ovat paikallisosaston toi-
mintamuodot vakiintuneet:
Kokouksissa pidetään esitelmiä hitsaustek-
niikan uusista saavutuksista ja käytännön
kokemuksista sekä hitsaukseen kohdistu-
vista vaatimuksista jotka tänä päivänä ovat
kasvaneet huomattavasti. Kokousesitelmöit-
sijöitä on ollut jopa Koreasta asti. Kokoukset
ovat hyvä tilaisuus jäsenille seurata hitsaus-
tekniikan kehitystä ja vaihtaa kokemuksia
ammattiveljien kanssa.
Tehdasvierailut alan teollisuuslaitoksiin ja
tutustumiskäynnit messuilla niin koti- kuin
ulkomailla ovat saavuttaneet suur ta kiinnos-
tusta ja osanottoa. Tehdasvierailuja on tehty
ympäri Suomea ja viimeisin messumatka teh-
tiin tänä syksynä ja kohteena oli Tukholman
messut
Hitsausalan koulutustilaisuuksien järjestämi-
nen on kuulunut myös yhtenä osana paikal-
lisosaston toimintaan. Koulutustilaisuuksia
on pyritty järjestämään aina tarpeen mukaan.
Yleisesti koulutustilaisuuksien aiheet ovat
tulleet alueen teollisuuden tarpeista. Viimei-
sin koulutustilaisuus tämän vuoden keväällä
käsitteli silmämääräisen tarkastuksen pe-
rusteita.
Satakunnan paikallisosaston jäsenmäärä
on tällä hetkellä n. 280. Jäsenten toiminta
tähtää hitsausasioiden hyvään luistamiseen
työpaikoilla. Hitsausalan ajankohtaiset kysy-
mykset liittyvät hitsauksen taloudellisuuteen,
laatuun ja työsuojeluun. Tekniset ratkaisut
puolestaan vaativien materiaalien hitsauk-
seen. Tässä työssä on hitsausteknillisellä
yhdistyksellä varmasti tulevaisuudessakin
oma roolinsa.
Satakunnan paikallisosaston hallituksen jä-
seninä vuonna 2007 ovat toimineet:
Puheenjohtaja Kauko Isomäki
Hollming Works Oy
Varapuheenjohtaja Tapio Viljanen
YIT Service Oy
Hyundai Weldingin edustaja Koreasta esittelee heidän yritystä ja tuotteita. Jukka Setälä
Retco Oy:stä toimii tulkkina.
Satakunnan paikallisosasto
Jäsenet
Ari Aittamäki
Kemira Oy
Juha Iiponen
Komas Oy
Reijo Kivioja
Polar test Oy
Erkka Koskinen Aga Oy
Vesa Rinne
JP-konepaja
Matti Vaajasalmi SAMK
Varajäsenet
Ari Leppänen
Luvata Oy
Jukka Setälä
Retco Oy
Sihteeri
Ari Ahto
Hollming Works Oy
Ari Ahto
Hollming Works Oy
Hollming Works
Porin yksikkö
Porin yksikkö valmistaa laitteita sellu- ja pa-
periteollisuuden sekä muun prosessiteolli-
suuden käyttöön. Merkittäviä tuotealueita
ovat myös erityisen vaativat of fshore-ra-
kenteet, laivanrakennuksen erikoisraken-
teet, puunjalostusteollisuuden osa-kokonai-
suudet, laitteet ja komponentit. Porin yksikkö
on erikoistunut ruostumattomien terästen,
hiiliteräksen, alumiinin ja muiden erikoisma-
teriaalien kuten nikkeliseosten ja titaanin
käyttöön.
Valmistuksen kehitys
Hollming Works Oy:n Porin yksikkö, on edel-
läkävijä uusien hitsaus- ja valmistusmene-
telmien kehittäjänä ja käyttäjänä. Jatkuvasti
tiukentuva kilpailutilanne vaatii kaiken osaa-
misen hyödyntämistä nykyisten tuotteiden
valmistuksessa sekä valmiutta tuotevalikoi-
man laajentamiseen.
Ajan tasalla pysymistä uusien menetelmien
kehityksessä helpottaa jatkuva yhteistyö
esim. Satakunnan materiaalitekniikan osaa-
miskeskusohjelman, Satakunnan ammatti-
korkeakoulun ja alueen PK-yritysten kanssa.
Lisäksi jo vuosia jatkunut tutkimusyhteistyö
yliopistojen kanssa jatkuu edelleen aktiivi-
sena.
Kehitysyhteistyön tavoitteena on löy-
tää tuotannon tueksi uusia hitsaus- ja
tarkastusmenetelmiä tai kehittää jo ole-
massa olevia menetelmiä. Kevytmekani-
sointilaitteiden, kuten hitsauskuljettimien,
käyttöönotossa ei tavoitteena ole ainoastaan
tuotannon tehostaminen vaan myös hitsaaji-
en työn helpottaminen. Hitsauksen lisäksi
kappaleenkäsittelyyn ja jopa tarkastukseen
haetaan tehokkuutta mm. sähköautomaa-
tion kautta. Hollming Works Oy on tehnyt
jatkuvasti mittavia investointeja hitsaus-,
kappaleenkäsittely- ja koneistuslaitteisiin.
Näillä investoinneilla varmistetaan yrityksen
kilpailukyky myös tulevaisuudessa.
Ari Ahto
Kuvat: Ari Ahto, Hollming Works Oy