Page 58 - SHY2012

Basic HTML Version

6/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
56
Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys
r.y:n hallitus piti kokouksensa Porissa
kesäkuussa. Varsinainen kokous pi-
dettiin Hollming Works Oy:n Porin toi-
mipisteen tiloissa. Kokouksen jälkeen
suoritettiin tutustumiskierros Hollming
Works Oy:n tuotantotiloihin.
Satakunnan paikallisosaston puheenjohtaja
ja Hollming Works Oy:n Porin yksikön myynti-
päällikkö Kauko Isomäki esitteli hallituksel-
le paikallisosaston nykyistä toimintaa sekä
Hollming Works Oy:n yritysesittelyn.
SHY:n hallitus piti kokouksensa. Ruokailun
jälkeen suoritettiin tutustumiskäynti Hollming
Works Oy:n Porin yksikön tuotantotiloihin.
Tuotantotiloja esittelivät myyntipäällikkö Kau-
ko Isomäki ja hitsausinsinööri Ari Ahto.
Hollming Works Oy
panostaa kehittämiseen
Hollming Works on kansainvälistä teollisuutta
palveleva raskaan koneenrakennuspalvelun
tuottaja. Se kehittää jatkuvasti toimintaansa
vastaamaan asiakkaiden kovia vaatimuksia.
Hollming Worksilla on halu ja potentiaali olla
markkinoiden vahvin osaaja – kokonaistoi-
mittaja. Hollming Works Oy palvelee puunja-
lostus- ja prosessiteollisuutta, offshore- ja
laivanrakennusteollisuutta, energiatuotan-
toteollisuutta, kaivannaisteollisuutta sekä
muuta teollisuutta.
Laatu
- Laatujärjestelmä on ser tifioitu standardien
SFS-EN ISO 9001 ja SFS-EN ISO 3834-2
mukaisesti
- Hollming Works Oy valmistaa painelaitteita
mm. eurooppalaisten (PED), amerikkalais-
ten (ASME U Stamp), saksalaisten (TÜV) ja
aasialaisten (Kiina) määräysten mukaises-
ti
- Ympäristöjärjestelmä on ser tifioitu SFS-EN
ISO 14001 -ympäristöstandardin mukaises-
ti
- Hyväksytty Offshore-toimittaja (Achilles-ser-
tifikaatti)
SHY:n hallitus Satakunnan
paikallisosaston vieraana Porissa
Hitsausteknillisen yhdistyksen hallituksen kokous Porissa Hollming Works Oy:n toimitilois-
sa.
Paikallisosaston puheenjohtaja Kauko Iso-
mäki ker tomassa osaston toiminnasta.
Hallitus tutustumassa Hollming Works Oy:n tuotantoon.