Page 53 - SHY2012

Basic HTML Version

6/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
51
asia mikä on jo nähtävissä esim. metalliteolli-
suudessa pätevistä hitsaajista ja koneistajis-
ta on jo pula. Osaamisvaatimukset kasvavat
ja koulutuksen laatua pitää kehittää.
MM-kilpailuiden yhtenä tavoitteena on lisätä
ko.alojen ammattiarvostusta, vetovoimaisuu-
den lisääminen, valmennuksen ja koulutuk-
sen kehittämistä.Tämä määrätietoinen työ
on tuottanut hyvää tulosta ja se on selvästi
näkynyt viimeaikoina nuor ten kiinostuksen
lisääntymisenä ja hakumäärien kasvamisena
ammattioppilaitoksiin.
Hitsauksen maailman-
mestaruudesta kilpaili
26 kilpailijaa eri maista
Hitsauksen kilpailutehtävät muodostuivat
neljästä erittäin vaativasta tehtäväkokonai-
suudesta, joihin oli käytettettävissä neljän
kilpailupäivän aikana aikaa yhteensä 21 tun-
tia. Normaalisti hitsien laatustandardeissa
hitsit luokitellaan B, C ja D luokkiin. Kilpai-
luissa käytettävä laatuvaatimus kriteeri on
B luokkaakin vaativampi eli puhutaan ns.
A-luokasta.
Ensimmäisen kilpailipäivän töihin aikaa oli
4,5 tuntia
•Rakenneteräsputki: 114,3x8,56 mm
•Hitsausasento: PF
•Juuripalko: 141
•Täyttöpalot: 111
•Rakenneteräs: 10 mm
•Hitsausasento: PF
•Juuripalko: 111
•Täyttöpalot: 111
•Rakenneteräs: 16 mm
•Hitsausasento: PA
•Juuripalko: 141
•Täyttöpalot: 136
Toisen ja kolmannen kilpailupäivän työt
Toisen ja kolmannen kilpailupäiväntyönä
hitsattiin kuvan mukainen paineastia, mihin
aikaa oli käytettävissä yhteensä 12 tuntia.
Materiaali oli rakenneteräs. Paineastianhit-
sauksessa käytettiin puikko-, (111) MAG-
umpi/täytelanka (135/136) ja TIG-hitsaus
(141) menetelmiä. Hitsaus täytyi suorittaa
paineastian ollessa pohjalevyn varassa, jo-
ten siinä esiintyivät kaikki hitsausasennot,
paitsi hitsaukset ylhäältä alas.
Neljännen kilpailupäivän työt
Viimeisenä kilpailupäivänä hitsasttiin TIG
menetelmällä (141) 2 mm:n ruostumatto-
masta ja 3 mm:n alumiinilevystä rakenteet.
Työt hitsattiin pohjalevyn ollessa työpöytää
vasten, joten siinä esiintyi samat hitsaus-
asennot kuin paineastian hitsauksessa. Ai-
kaa yhteensä oli 4,5 tuntia
Tehtävien arvioinnissa pisteytys jakautui
seuraavast
i
•Hitsien visuaalinen laatu ja tarkastastus:
40%
•Koelevyjen ja putken röntgenkuvaus: 15%
•Hitsien taivutuskokeet:
15%
•Painekoe paineastialle:
15%
•Kokoonpano piirustuksen mukaisesti:
10%
•Ohjeiden mukaisuus:
5%
Mitaleista käytiin
tasaväkinen kilpailu
Hitsauskilpailussa Suomea edusti 18-vuotias
Janne Jauhola Keminmaalta. Hitsauskilpailu
oli erittäin korkeatasoinen. Mitaleista käytiin
erittäin tasaväkinen kamppailu kultamitalin
jakoivat Kanada, Korea ja Japani. Piste ero
näiden kolmen kilpailijan välillä oli niin pieni,
että kilpailusääntöjen mukaan kultamitallit
annettiin näille kolmelle kilpailijalle. Hopea
eikä pronssimitalia kilpailuissa ei jaettu.
Neljäntenä kilpailuissa oli Thaimaan kilpailija
531 pisteellä ja viidentenä Janne Jauhola
528 pisteellä. Jannen saavutus oli erinomai-
nen. Mitali oli hyvin lähellä ja se jäi kiinni alu-
miinin ja ruostumattoman teräksentuotteen
hitsin visuaalisesta laadusta.
Janne oli Euroopan
paras hitsaaja!
Jannen aikaisemmat saavutukset ovat
olleet pohjosmaisissa hitsauskilpailuissa
hopea 2006 ja samana vuonna taitajakil-
pailuiden levy- ja hitsaustyölajissa suomen-
mestaruus.
Jannen lähivalmennuksesta ovat vastanneet
Mikko Lehtilahti ja Kari Ruotsalainen. Myös
useat muut hitsauksen ammattilaiset ovat
osallistuneet Jannen valmentamiseen MM-
kisoja var ten.
Jannen saamat pisteet (skaalattut) eri arvi-
oinnin osa-alueilta:
•Hitsien visuaalinen laatu:
165,8/230
•Röngenkuvaus ( A1,vaatimus):
92,2/100
•Taivutuskokeet:
90/90
•Painekoe:
90/90
•Piirustuksen/ohjeiden mukaisuus:
90/90
•Pisteet yhteensä:
528 (max 600)
Juho Muhonen
World Skills Welding ekspertti
Itävallan, Etelä-Afrikan ja Ranskan eksperit tarkastavat Jannen putkihitsa-
usta.
Valmis hitsattu paineastia.