Page 51 - SHY2012

Basic HTML Version

49
lämpökäsittelyuuneissa käytettäessä, siitä al-
kaa muodostua kiteistä piidioksidia, kvar tsin
tapaista kristobaliittia, jolla on kvar tsipölyn
tavoin kyky aiheuttaa vakavia keuhkosaira-
uksia.
Keraamisten kuitujen uusi työilmaraja-arvo on
hieman asbestia suurempi, eli 0,2 kuitua/ml
ja kristobaliitin ja kvar tsin 0,05 mg/m
3
.
Lisäksi kuitukiteinen piikarbidi sai uutena ni-
mikkeenä raja-arvon (0,1 kuitua/ml).
Jatkuvaa uudistumista
’Show must go on!’, huudahtaa amerikkalai-
nen. Työn on jatkuttava siis. Vuoden 2009
luettelo on hyvää vauhtia rakentumassa. Työ-
listan nimikkeistä hitsausalaa saattavat kiin-
nostaa raja-arvojen tarkistaminen esimerkiksi
koboltille ja typen oksideille. Uusien nimikkei-
den työlistalta löytyvät esimerkiksi polysykli-
set aromaattiset hiilivedyt sekä palladium.
Matkan varrella tulee usein muitakin nimikkei-
tä tarkasteluun kuin mitä edellisen luettelon
liite käsittelyyn otettavista nimikkeistä osaa
ker toa. Myös Euroopan Unionissa tapahtuva
kehitys on otettava huomioon. Parasta aikaa
ollaan sillä foorumilla päätöksiä tekemässä
komission kolmannen raja-ar vodirektiivin
osalta. Mm. elohopealle, formaldehydille,
rikkihiilelle ja rikkihapposumulle ollaan eh-
dottamassa eurooppalaisia raja-arvoja.
Työter veyslaitokselta kantautuvat tiedot
viittaavat siihen, että työpaikoilla tapahtuva
työhygieeninen mittaustoiminta olisi merkittä-
västi vähentynyt. Tätä kehitystä en pidä toivot-
tavana, koska mittaaminen ja mittaustulosten
ver taaminen terveysperusteisiin raja-arvoihin
on tärkeä riskinarvioinnin perusta työpaikoil-
la. EU-Suomen työsuojelussa, kuten kaikkien
muidenkin jäsenmaiden työsuojelutoiminnas-
sa, juuri riskinarvioinnin korostaminen kaiken
riskien hallinnan edellytyksenä on entisestään
korostunut. Mikäli siis syntyy epävarmuutta,
ylittyvätkö uudet raja-ar vot, vastauksia voi
saada ainakin toteuttamalla asian selvittävä
työpaikkamittaus. Toki muitakaan tapoja ar-
vioida altistumista ei voida pois sulkea, jos
luotettavia menettelyjä on käytössä.
Viitteet
- HTP-arvot 2007, (2007): Sosiaali- ja terveys-
ministeriön julkaisuja 2007:4, STM, Helsinki
2007, 71 sivua
- Aalto A (1997): Muutokset HTP- ar voissa
1996, Hitsaustekniikka 1/97, s.11
Asko Aalto
lääkintöneuvos
sosiaali- ja terveysministeriö,
työsuojeluosasto
Thermal spray diagnostics
Save costs
Improve quality
Optimize process
Immediate results
Osuusmyllynkatu 13, 33700 Tampere
tel: 03-3633 960, fax: 03-3633 580
email: info@oseir.com
www.oseir.com
Oseir