Page 41 - SHY2012

Basic HTML Version

6/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
39
tettuja käyttöliittymiä ja tuotantoa ohjaavia
sovelluksia.
Sillä aikaa, kun robotti hitsaa tuotetta, toi-
seen työpisteeseen voidaan ladata toista
tuotetta. Pituussuunnassa säädettävät kiin-
nittimet eivät aseta rajoituksia hitsattaville
tuotteille ja kappaleiden pituuksille.
Offline-ohjelmointi pitää
tuotannon käynnissä
Offline-tilassa tapahtuvan ohjelmoinnin ansi-
osta robotti voi hitsata samaan aikaan, kun
siihen ohjelmoidaan uusia ohjelmia. Tällöin
tuotanto ei pysähdy ohjelmoinnin ajaksi.
”Of fline-ohjelmointi on tehokas tapa myös
käyttöönotossa. Robotti voitiin ottaa koekäyt-
töön heti, kun ensimmäinen ohjelma oli saa-
tu valmiiksi ja ryhtyä sen jälkeen kehittämään
seuraavia”, Hakaluoto kuvaa.
Toimitukseen sisältyi myös käyttäjä- ja ohjel-
mointikoulutusta.
”Teimme käyttöönottovaiheessa valmiit oh-
jelmat kolmelle tuotteelle. Nyt Roclan hen-
kilökunta pystyy tekemään tarvittavat uudet
ohjelmat itse RobotStudion avulla”, Haka-
luoto ker too.
”Robottisolua kehitettiin pitkäjänteisesti yh-
dessä asiakkaan kanssa. Löysimme oikeat
ratkaisut, joiden ansiosta robotin käyttämi-
nen on helppoa ja se pystyy hitsaamaan jous-
tavasti useita eri variaatioita”, tuotepäällikkö
Juha Sopanen ABB:ltä sanoo.
”Nykyisin valmistavassa teollisuudessa vaa-
ditaan tuotannolta usein joustavuutta suurien
sarjojen sijaan. Siksi myös tuotantojärjestel-
mien tulee olla joustavia.”
Vakioitu tuotantoprosessi
parantaa laatua
Anssi Haatajan mukaan hitsausrobotti tuo
järjestelmällisyyttä tuotantoon ja selkiyttää
materiaalivir tojen hallintaa. Hitsausrobotin
avulla Rocla pystyy myös parantamaan laa-
tua.
”Kun tuotantoprosessi on vakioitu, pystym-
me löytämään poikkeamat tehokkaasti ja
reagoimaan niihin nopeasti.”
Roclan käyttöhenkilökunta otti uuden robotin
hyvin vastaan.
”Hitsausrobotin toimitusprojekti sujui erit-
täin hyvin ja aikataulu piti. Hitsareille tuntui
olevan kiinnostavaa ja motivoivaa opetella
hitsaamista uuden robotin avulla. He olivat
mukana jo suunnitteluvaiheessa toimittajan
kanssa pidetyissä palavereissa”, Haataja
sanoo.
ABB:n hitsausrobottitoimitukseen sisältyivät muun muassa erikoisohjelmistot, kiinnittimet
ja r fid-saattomuistilaitteet. Toimituksessa on hyödynnetty parametroitua ohjelmointitekniik-
kaa. Ohjelmat on tehty RobotStudio 5.0 -offline-ohjelmiston avulla. Muutoksia ja lisäyksiä
voidaan tehdä offline-tilassa ilman, että tuotantoa tarvitsee pysäyttää.