Page 4 - SHY2012

Basic HTML Version

6/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
2
Terminen ruiskutus on yleisnimitys menetel-
mälle, jossa pinnoite muodostuu sulassa tai
osittain sulassa tilassa olevien par tikkelei-
den iskeytyessä pinnoitettavan kappaleen
pintaan. Muodostuva lamellirakenteinen pin-
noite voidaan valmistaa laajan alustamateri-
aalijoukon päälle ja menetelmää käytetään
sekä uusien komponenttien pintaominai-
suuksien kehittämiseen kuin vaurioituneiden
kappaleiden korjaustäyttöön tai uudelleen-
pinnoitukseen. Tyypillisesti käytetyt pinnoit-
teet ovat erilaisia metalliseoksia, keraami-
metallikomposiitteja, sekä keraameja. Myös
polymeeripinnoitteita voidaan valmistaa
termisesti ruiskuttamalla. Sovellusalueina
mm. korroosiokestävyys, kulumiskestävyys,
kuumakorroosion- ja eroosion kesto, kitkan-
hallinta, 0-välysten sovitus, lämmön- ja/tai
sähkönjohtavuus sekä -eristys ja bioyhteen-
sopivuus.
Terminen ruiskutus on menetelmänä ke-
hitetty jo 1800-luvun puolella, mutta edel-
leen menetelmäperheen piirissä tehdään
jatkuvasti uusia kehityshyppäyksiä. Suur-
nopeusmenetelmien kehittäminen 80 ja 90
-luvun taitteessa loi uuden sovellusalueen
kovametallipinnoitteille erilaisina kulumista
ja korroosiota kestävinä pinnoitteina. Plas-
maruiskutuksessa on siirrytty aksiaaliseen
jauheen syöttöön ja useamman anodi-kato-
diparin käyttöön ruiskutuksen stabiilisuuden
lisäämiseksi. Kylmäkaasuruiskutus on viimei-
sin kehitysaskel termisessä ruiskutuksessa.
Siinä par tikkelit kiihdytetään sulamattomina
kuumennetussa kaasuliekissä ja muodostu-
vat metallipinnoitteet ovat vailla hapettumia
omaten mm. erinomaisen sähkön- ja läm-
mönjohtavuusominaisuudet.
Myös termisen ruiskutuksen laadun paranta-
miseksi on tapahtunut runsaasti kehityshyp-
päyksiä viimeisen vuosikymmenen aikana.
Yksittäisten par tikkelien ja par tikkelivirran
on-line –mittausten, sekä muiden pinnoit-
teen muodostumista mittaavien diagnos-
tiikkamenetelmien kehitys on luonut sekä
tutkimusympäristölle, että tuotannolle mah-
dollisuuden mitata ja ymmär tää paremmin
ruiskutuksen aikaisia tapahtumia ja näin
säädellä prosessia yksityiskohtaisemmalla
tasolla. Tämän ansiosta pinnoitteiden laatu
ja tasalaatuisuus on kehittynyt huomatta-
vasti. Termisesti ruiskutettujen pinnoitteiden
osuus uustuotannossa onkin kasvamassa
jatkuvasti.
Terminen ruiskutus käyttää usein jauhetta
raaka-aineenaan. Jauhemetallurginen lähes-
tymistapa yhdistettynä par tikkelin lyhyeen
viipymään sulatilassa sekä alustan säily-
miseen alle 200 asteisena mahdollistaa
erittäin laajan sovelluskentän ja ikkunan
uusille innovaatioille. Termistä ruiskutusta
sovelletaankin aina hammasimplanteista
paperikoneen teloihin. Räätälöityjen ja jopa
toiminnallisten ja anturoivien materiaalirat-
kaisuiden toteuttaminen mahdollistuu termi-
sesti ruiskuttamalla kustannustehokkaasti ja
tarvittaessa vain paikallisesti.
Suomessa toimii aktiivinen termisen ruisku-
tuksen yhteisö kattaen kaksi tutkimusr yh-
mää, useamman pk-pinnoituspajan, sekä
laajan joukon pinnoitteiden loppukäyttäjiä.
Yhteisö aktivoi rivinsä vuosi sitten perusta-
malla TS-klubin (TS = Thermal Spraying) osak-
si SHY:n toimintaa. Suomi on pitkään ollut
yksi termisen ruiskutuksen edelläkävijöistä
ja tunnettu laadukkaasta ja innovatiivises-
ta tutkimus- ja kehitystyöstään, sekä laa-
dukkaasta tuotannollisesta pinnoituksesta.
Pinnoitusten laatu on kasvanut entisestään
pinnoittajien systemaattisen koulutuksen
ansiosta. Tämän lehti on kotimaisen ter-
misen ruiskutusyhteisön ponnistus ker toa
nykyisistä pinnoitusaktiviteeteista ja mahdol-
lisuuksista yksien kansien välissä. Toivomme
miellyttäviä lukuhetkiä!
Erja Turunen, VTT
Petri Vuoristo, TTY
Terminen ruiskutus mahdollistaa
pintojen moniuloitteisen räätälöinnin
Termisen ruiskutuksen alueella toimivien
yhteydenpidon ja yhteistyön lisäämiseksi
on perustettu termisen ruiskutuksen klubi
– TS-klubi. Se toimii Suomen Hitsausteknil-
lisen Yhdistyksen SHY:n alaisuudessa sen
muiden klubien tavoin. TS-klubin tavoitteena
on edistää yhteydenpitoa sekä jäsenten et-
tä muiden termisen ruiskutuksen alueella
toimivien ammattilaisten välillä. Jäsenten
motivaatiota, ammattitaitoa ja pätevyyttä
pyritään lisäämään järjestämällä koulutus-
tilaisuuksia, seminaareja ja suorittamalla
yritysvierailuja. Alan imagon nostaminen on
myös yksi tärkeistä tavoitteista.
TS-klubin hallituksessa toimivat seuraavat
TS-klubi – termisen ruiskutuksen
klubin toiminta käynnistynyt
henkilöt: Jani Westerlund (Pikoteknik), Reijo
Palkeinen (Neste Oil), Jani Simelius (Patria
Aviation), Jukka Koivunen (Vir tasen Moot-
tori), Ville Eronen (Metso Paper), Erja Turu-
nen (VTT) ja Petri Vuoristo (TTY). Hallituksen
jäsenet edustavat monipuolisesti termisen
ruiskutuksen toimijoita Suomessa. Käytän-
nössä TS-klubin vetäminen tapahtuu TTY:n
ja VTT:n edustajien toimesta yhteistyössä
teollisuuden ja SHY:n kanssa. Hallitus ko-
koontuu kaksi ker taa vuodessa.
TS-klubin keskeiset toimintatavat ja toimin-
nan tavoitteet ovat seuraavat:
- alaan liittyvän tiedon lisääminen ja levittä-
minen toimijoille
- seminaarien ja muiden koulutustilaisuuksi-
en järjestämistä
- alan tunnettuuden lisääminen muilla teol-
lisuuden alueilla
- yritysvierailut, verkottuminen.
- uusista teknologioista tiedottaminen jne.
TS-klubin ensimmäinen seminaari pidetään
TTY:llä Tampereella 8. tammikuuta 2008
alkaen klo 12.
Lisätietoja TS-klubista ja sen toiminnasta:
Petri Vuoristo, 040-8490044
Erja Turunen, 050-3809671
Esa Tikka, 040-5520364