Page 39 - SHY2012

Basic HTML Version

6/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
37
Ismo Linden
Perinteisesti termisen ruiskutuksen
pinnoittamisen laadunvarmistukses-
sa on jouduttu turvautumaan ensi
sijassa koepalojen ruiskutukseen
ja mittauksiin pinnoitteen ruiskutta-
misen jälkeen. Prosessin toistetta-
vuutta ja laatua on myös parantanut
ruiskutuslaitteistojen kehittyminen
ja etenkin massavirtausohjauksen
käyttöönotto.
Kuitenkin on useita asioita, jotka saattavat
vaikuttaa pinnoitteeseen ja sen laatuun näis-
tä parannuksista huolimatta. Lopputulokseen
vaikuttaa mm. käytettävä pinnoitemateriaali,
laitteiston kuluminen tai toimintahäiriöt ja
jopa ympäristötekijät.
Jotta voitaisiin saavuttaa paras mahdollinen
toistettavuus prosessissa ja tätä kautta pa-
ras mahdollinen laatu pitää kyetä mittaa-
maan mitä prosessissa todella tapahtuu
pinnoituksen aikana. Ja sen jälkeen pitää
ymmär tää myös miten asiat riippuvat toisis-
taan, jotta laatua voi parantaa.
Mittaamalla pinnoitemateriaalin par tikkelei-
den ominaisuuksia lennon aikana saadaan
tärkeää tietoa jonka perusteella voidaan ar-
vioida lopputuloksen laatua. Hyvälaatuisen
pinnoitteen syntymisen kannalta tärkeitä
par tikkeleiden ominaisuuksia ovat etenkin
niiden lämpötila, nopeus, par tikkelivuon tihe-
ys, leveys, suunta ja paikka. Tämän lisäksi
on usein hyödyllistä tietää reaali-aikainen
par tikkelivuon lämpötila-, nopeus- ja tiheys-
jakauma.
Tavoitteena on diagnostiikan avulla pystyä
varmistamaan, että nämä par tikkelien omi-
naisuudet voidaan saada toistuvasti toteu-
tettua joka ker ta kun tehdään samaa pin-
noitetta. Kun tässä onnistutaan on varsin
hyvät mahdollisuudet saada tuotettua tasa-
laatuista pinnoitetta, joka parhaiten täyttää
loppukäyttäjän vaatimukset ja tarpeet.
Käyttämällä diagnostiikkaa apuna prosessin
valvonnassa on mahdollista kompensoida eri
tekijöistä aiheutuvat muutokset, jotka voivat
aiheuttaa laatuongelmia prosessissa. Johtui-
vat ne sitten vaihtelusta pinnoitemateriaa-
leissa (eri valmistajien materiaalit antavat
erilaisia tuloksia ja jopa eri valmistuserien
välillä saattaa olla eroja), käytettävistä apu-
aineista, laitteiston kulumisesta, toiminta-
häiriöistä tai ympäristötekijöistä.
Laadunvarmistuksen lisäksi termisen ruisku-
tuksen diagnostiikkaa voidaan käyttää myös
uusien pinnoitteiden kehittämiseen entistä
nopeammin. Diagnostiikan avulla on mah-
dollista nähdä välittömästi minkä tahansa
prosessimuutoksen vaikutus par tikkelien
ominaisuuksiin ja täten on helpompi ym-
mär tää tuoko tehty prosessimuutos halutun
muutoksen pinnoitteeseen. Diagnostiikan
käyttö nopeuttaa merkittävästi sekä uusi-
en pinnoitteiden kehittämistä että vanhojen
pinnoitteiden ominaisuuksien ja laadun pa-
rantamista.
Diagnostiikan avulla on myös mahdollista
kouluttaa uudet ruiskutuslaitteistojen käyt-
täjät paremmin ja nopeammin tehtäviinsä ja
varmistaa, että ”korvakuulolta säätäminen”
voidaan eliminoida. Tämä tarkoittaa sitä, että
eri laitteiston käyttäjät pystyvät tuottamaan
saman laadukkaan lopputuloksen. Henkilö-
riippuvuus vähenee diagnostiikan avulla.
Koska diagnostiikka voidaan myös ohjelmoi-
da automaattisesti hälyttämään operaattori
kun prosessissa ilmenee ongelmia se pois-
taa riskin että jokin virhe jää huomaamatta,
koska operaattori sattui katsomaan muu-
alle.
Tärkeää on myös tallentaa mitattua prosessi-
informaatiota ja käyttää sitä laadun pitkäjän-
teiseen kehittämiseen.
Diagnostiikka ei ehkä auta ratkaisemaan
kaikkia prosessiin liittyviä ongelmia, mutta
se auttaa kuitenkin merkittävästi paranta-
maan sekä prosessin toistettavuutta että
toiminnan laatua ja täten parantamaan myös
kilpailukykyä ja kannattavuutta.
Ismo Linden
Toimitusjohtaja
Oseir Oy
Tampere
www.oseir.com
Termisen ruiskutuksen
diagnostiikka ja prosessin hallinta
Termisen ruiskutuksen klubi (TS-klubi) järjestää termisen ruiskutuk-
sen alalla toimiville ja kaikille aiheesta kiinnostuneille seminaarin
tammikuun 8. päivänä 2008 alkaen klo 12, paikkana Tampereen
teknillinen yliopisto, Konetalo, luentosali K1702.
Alustava ohjelma:
- TS-klubin esittely
- katsaus termiseen ruiskutukseen Suomessa
- termisen ruiskutuksen merkitys suomalaiselle teollisuudelle
– teollisuuden puheenvuoro
- standardit ja alan koulutustoiminta
TS-klubi järjestää termisen ruiskutuksen seminaarin Tampereella
- thermal spray in gas turbine applications – quality, production,
applications (Volvo Aero Corp.)
- esityksiä alan tutkimusyksiköiltä (VTT, TTY)
- materiaali- ja laitetoimittajien esitykset
- loppupaneeli ja näyttely
Lisätietoja:
Petri Vuoristo, 040-8490044, petri.vuoristo@tut.fi
Erja Turunen, 050-3809671, erja.turunen@vtt.fi
Esa Tikka, 040-5520364, esa.tikka@shy.inet.fi
http://www.ts-klubi.fi