Page 32 - SHY2012

Basic HTML Version

6/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
30
Mika Vartiainen
Termisestä ruiskutuksesta on saata-
villa useita eurooppalaisia ja kansain-
välisiä standardeja. Alan teollisuuden
toivomuksesta näitä standardeja on
käännetty myös suomenkielelle hel-
pottamaan standardien käyttöönottoa
ja soveltamista. Seuraavassa esitel-
lään keskeisimpiä termiseen ruisku-
tukseen ja termisesti ruiskutettuihin
pinnoitteisiin liittyviä standardeja.
Termistä ruiskutusta koskevat standardit laa-
ditaan CENin teknisessä komiteassa CEN/
TC 240 ”Thermal spraying and thermally
sprayed coatings”. Komitea toimii yhteistyös-
sä ISOn puolella vastaavan työryhmän ISO/
TC 107/WG 1 ”Thermal spraying” kanssa.
Suuri osa työkohteista on julkaistu ISOn ja
CENin yhteistyönä EN ISO-standardeina.
Suomi on osallistunut aktiivisesti termisen
ruiskutuksen standardisointiin. Kansallisen
pinnoitteiden standardisointikomitean K 11
puheenjohtajana toimiva professori Simo-
Pekka Hannula TKK:n Materiaalitieteen la-
boratoriosta on nimetty em. kansainvälisen
työryhmän WG 1 vetäjäksi. Työryhmässä on
käynnistetty mm. termisesti ruiskutettujen
pinnoitteiden huokoisuuden määrittämistä
koskevan ISO-standardin laadinta. Lisäksi
eräitä termisen ruiskutuksen EN-standardeja
on tarkoitus ottaa käyttöön myös ISO-stan-
dardeina.
Suomalaisen termistä ruiskutusta sovelta-
van teollisuuden tukemiseksi keskeisimmät
eurooppalaiset standardit käännetään suo-
meksi ja ne on julkaistu SFS:n standardi-
käsikirjassa 36-3. Kuvassa 1 on esitetty
termiseen ruiskutukseen liittyvät standardit
aiheittain jaoteltuna.
Termisen ruiskutuksen menetelmiä, laitteita
ja muita termiseen ruiskutukseen liittyviä
termejä esitetään standardissa SFS-EN 657
”Terminen ruiskutus. Terminologia, luokit-
telu”.
Standardi SFS-EN ISO 2063 ”Metalliset ja
muut epäorgaaniset pinnoitteet. Terminen
ruiskutus. Sinkki, alumiini ja niiden seokset”
määrittelee raudan ja teräksen termisesti
ruiskutettujen alumiini- ja sinkkipinnoitteiden
ominaisuudet sekä testausmenetelmät.
Standardi SFS-EN ISO 14918 ”Terminen
ruiskutus. Termisten ruiskuttajien päte-
vyyskoe” antaa menettelyohjeita termisten
ruiskuttajien pätevyyskokeille. Standardissa
määritetään olennaiset vaatimukset, päte-
vyysalueet, koeolosuhteet, hyväksymisvaati-
mukset ja pätevyystodistus. Pätevyyskokeen
yhteydessä termistä ruiskuttajaa vaaditaan
osoittamaan riittävää soveltuvaa käytännön
kokemusta ja teoreettista tietoa termisistä
ruiskutusprosesseista, materiaaleista sekä
työturvallisuusvaatimuksista, joihin hän ha-
kee pätevyyttä.
Termisesti ruiskutettujen rakenteiden laa-
tuvaatimuksia käsitellään neliosaisessa
standardisarjassa SFS-EN ISO 14922, joka
perustuu vastaaviin hitsauksen laatuvaati-
musstandardeihin (SFS-EN ISO 3834-1…5).
Termisesti ruiskutettujen pinnoitteiden tes-
tauksessa ja karakterisoinnissa käytettäviä
menetelmiä esitetään standardissa SFS-EN
ISO 14923.
Standardeissa SFS-EN 1274 ja SFS-EN ISO
14919 esitetään ruiskutusmateriaaleja (jau-
heet, langat, puikot ja täytelangat) koskevat
vaatimukset.
Standardeissa SFS-EN 13507 ja SFS-EN ISO
14924 annetaan ohjeita termiseen ruisku-
tukseen liittyviin esi- ja jälkikäsittelyihin.
Tarkempia tietoja yksittäisistä standardeista
löytyy SFS-luettelosta (www.sfs.fi/luettelo)
sekä allekirjoittaneelta.
Mika Vartiainen
Metalliteollisuuden
Standardisointiyhdistys ry
mika.vartiainen@metsta.fi
www.metsta.fi
Termiseen ruiskutukseen
liittyvät standardit