Page 22 - SHY2012

Basic HTML Version

6/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
20
Suomessa termisen ruiskutuksen ala on
erityisesti Metso Paperin suuren panoksen
vuoksi merkittävä teollisuuden ala. Johtu-
en alan merkityksestä on Suomesta aina
osallistunut ITSC-konferenssiin edustava
delegaatio. Tänä vuonna pitkästä matkasta
huolimatta osallistui Suomesta 14 henkilöä
sekä tutkimuksesta, että teollisuudesta.
Esitelmiä pidettiin neljä (lisäksi postereita)
ja kahdella yrityksellä oli osasto messuilla.
Yleisesti konferenssiin osallistujien määrä
on vakiintunut n. 500 henkilöksi, sijainnista
johtuen tänä vuonna osallistujien kirjossa
näkyi erityisesti kiinalaisten ja japanilaisten
suuri osuus. Ensi vuonna ITSC järjestetään
Euroopassa Maastrichtissa, johon odotetaan
osallistuvan suuria määriä keskieurooppa-
laisia.
Konferenssi
ITSC järjestetään vuoroin Aasiassa, Euroo-
passa ja Amerikassa; tänä vuonna oli Aasian
vuoro. Paikaksi oli valittu vuoden 2008 olym-
piakaupunki Peking. Konferenssin tämänvuo-
tinen painopistealue oli kylmäruiskutus. Kyl-
märuiskutus on uusin ja vilkkaimmin kehitty-
vä termisen ruiskutuksen alue, minkä vuoksi
sen painottuminen on luonnollista. Muita pai-
nopistealueita olivat lämpöeristepinnoitteet
eli TBC-pinnoitteet (Thermal Barrier Coating),
plasmaruiskutus, HVOF-ruiskutus sekä pin-
noitteiden testaus ja ominaisuudet. VTT:n
esitykset keskittyivät HVOF-ruiskutettujen
keraameihin ja TTY:n esitykset kylmäruisku-
tukseen ja laserpinnoitteisiin. Konferenssin
esityksistä virisi vilkas keskustelu mm. kyl-
märuiskutuksen kehittäjän Anatoli Papyrinin
läsnäolon ansiosta. Yleensäkin konferenssin
ilmapiiri on yhteisön tiukan yhteistyön ansi-
osta läheinen.
Messut
Konferenssiin liittyvillä messuilla esiteltiin
uusimpia termisen ruiskutuksen laitteita
ja lisäainemateriaaleja. Näytteilleasettajia
messuilla oli 45 yritystä. Suomestakin oli
messuilla osallistujia: Millidyne Oy ja Oseir
Oy. Kuvassa alla on esitetty Millidyne Oy:n
messuosasto, keskellä teknillinen johtaja Jari
Knuuttila. Molempien yritysten edustajat ker-
toivat saaneensa runsaasti uusia kontakteja
ja potentiaalisia asiakkaita. Konferenssin ja
messujen jälkeen oli mahdollisuus osallistua
vierailukäyntiin maailman suurimpaan teräs-
tehtaaseen Baosteeliin Shanghaissa. Konfe-
renssin aikana yksi suurimmista ruiskutuslai-
te- ja jauhetoimittajista Sulzer Metco järjesti
tavanomaisen asiakaskutsutilaisuuden johon
suuri osa konferenssin osallistujista osallis-
tui; samalla kuultiin kiinan kulttuurista ja mm.
olympialaisten järjestelyistä.
ITSC 2008
Vuoden 2008 konferenssi ja messut jär-
jestetään ensi kesäkuussa Hollannissa
Maastrichtissa. Aika ensi vuonna on 2.-4.
kesäkuuta. Aihealueiksi on ilmoitettu so-
vellukset, menetelmät, materiaalit, ominai-
suudet, testaus sekä uutena osana nuoret
tieteentekijät. Abstraktien jättöaika on jo
ummessa, mutta messuille voi vielä ilmoit-
tautua. Lisätietoa saa mm. osoitteesta www.
dvs-ev.de/itsc2008/.
Juha Lagerbom
Tampereen teknillinen yliopisto
Tampere
Termisen ruiskutuksen vuosittainen
päätapahtuma ITSC 2007 -konferenssi
Juha Lagerbom
Jokakeväinen termisen ruiskutuksen
kansainvälinen konferenssi ”Inter-
national Thermal Spray Conference
– ITSC 2007” pidettiin tämän vuoden
toukokuussa Pekingissä Kiinassa. Kol-
men päivän aikana konferenssissa
kuultiin yli 300 esitelmää alan uusim-
mista tutkimustuloksista ja päästiin
tutustumaan kymmeniin postereihin.
Konferenssin yhteydessä järjestettiin
myös messutapahtuma, jossa kymme-
net alan yritykset esittelivät uusimpia
tuotteitaan. Yli 400 alan asiantuntijaa
kohtasi toisensa jokavuotisessa kuu-
lumisten vaihdossa konferenssissa.
Lisäksi messuille osallistui em. ohella
noin 300 henkeä.
Konferenssitilat sijaitsivat olympiakylässä, jossa pidetään 2008 kesäolympialaiset. Kuvas-
sa uusi linnunpesä-olympiastadion.